رساله - آگهی دهی برای برنامه کارآموزی آمریت قضایای دولت

توسعه و پیشرفت یک کشور وابسته به میزان بهره گیری از نیروی انسانی به شکل درست و منطقی آن میباشد و
از آن جمله یکی از معیار ها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اشتغال زنان و ایجاد فرصت های شغلی م صؤن و بهتر برای آنان میبا شد. در افغان ستان جنگ و ناب سامانی های اجتماعی باعث شده که برای زنان فرصت های شغلی به طور شاید و باید ایجاد نگردد و این همه باعث گردیده که زنان به عنوان قشر نسبتاً محروم جامعه محسوب گردد. با وجودیکه در سال های اخیر نهاد ها و مو سسات مختلفی در زمینه ا شتغال زایی و ایجاد فر صت های بهتر تح صیلی و کاری برای زنان فعالیت نموده اند، اما هنوز هم شاهد ح ضور کم رنگ زنان در نهاد های مختلف دولتی میتوان بود.
 
موسسه عدالت افغانستان برنامۀ را اندازی نموده که با همکاری وزارت عدلیه ج.ا.ا در تطبیق آن برای زنان فرصت
های شغغغلی میتواند، در اداره قضغغایای دولت ایجاد گردد. این برنامه عبارت از برنامه کارآموزی در اداره قضغغایای دولت آن وزارت می باشد که تنها برای فارغان حقوق و شرعیات اناث در مرکز و ولایات می باشند.
 
این رسغاله برای برنامه آگاهیدهی" افزایش اسغتخدام اعضغای مسغلکی قضغایای دولت" برای فارغان رشغته های حقوقی و شرعیات تهیه گردیده است که برای معلومات بیشتر شان در مورد شرایط، چالشها و چگونگی استخدام اعضای م سلکی قضایای دولت موثر خواهد بود. این ر ساله با همکاری ریا ست عمومی ق ضایای دولت و ریا ست عمومی منابع بشری، بخش جندر وزارت عدلیه و موسسه عدالت ترتیب و تنظیم گردیده است.
 
این رساله فارغان حقوق و شرعیات علاقمند را کمک میکند که تا در موارد ذیل آگاهی بیشتر بدست بیارند:
  • چگونگی استفاده و تکمیل کردن فورمه های روند استخدام؛
  • معلومات در مورد احکام قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوط استخدام کارکنان خدمات ملکی؛
  • مکلفیت های کارمند ملکی؛
  • روند استخدام در سه مرحله ) قبل، بعد و جریان استخدام(؛
  • آشنایی با اداره قضایای دولت وزارت عدلیه