رساله - باهم در تحکیم حاکمیت قانون و محو فساد اداری

مبارزه علیه فساد یک نیاز مبرم و رسالت ملی است که مستلزم همکاری جدی هرشهروند کشور میباشد.. اتباع کشور، ارکان دولت، رسانه ها، سکتور خصوصی، و جامعه مدنی باید دست به دست هم داده، در ریشه کن کردن این پدیده شوم و  اعمار افغانستان شگوفا و عاری از فساد بکوشند.
مؤسسۀ عدالت افغانستان، افتخار دارد که در زمره فعالیت های خویش در عرصۀ مبارزه با فساد اداری، اینبار این رسالۀ را به منظور بلند بردن سطح اگاهی مؤظفین و منسوبین سکتورهای دفاعی و امنیتی و څارنوالان څارنوالی عسکری مبارزه با فساد اداری  که در راستای مبارزه علیه فساد اداری و سهمگیری در امر مبارزه با فساد و رسیدن به اهداف تفاهم نامه مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتورهای دفاعی و امنیتی کشور، جهد می کنند، تهیه و به چاپ رسانیده است..
 
در این رساله موضوعات ذیل به بحث قرار گرفته است:
 
 -معرفی مختصر قوانین مبارزه با فساد اداری؛
 -معرفی ادارات ذیربط مبارزه با فساد اداری ؛
 -متن تفاهم نامه مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتورهای دفاعی و امنیتی کشو؛
 -معلومات مختصردر مورد چگونگی طرز راپوردهی قضایای فساد.
 
امید است مؤظفین و منسوبین سکتورهای دفاعی و امنیتی و څارنوالان محترم و اعضای محترم کمیته های ناظزاز تطبیق تفاهمنامه، بعد از مطالعه و درک موضوعات آن، سهم شانرا در راستای نشر و رساندن مطالب این رساله به دیگران و بلند بردن سطح آگاهی و سهم گیری هموطنان در مبارزه با فساد، اداء نمایند، تا از این طریق در زنده گی خود و دیگران تغییرات مثبت وارد نمایند.
 

رساله را اینجا بخوانید