اساسنامه موسسه عدالت افغانستان

موسسه عدالت افغانستان یک موسسه اجتماعی مستقل، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعیمیباشد که اهداف دسترسی به عدالت و تحکیم حاکمیت قانون را تعقیت کرده و در فعالیت های خوداز قانون موسسات غیر دولتی و سایر قوانین نافذه کشور پیروی میکند.

 

اساسنامه را اینجا بخوانید